Điều khoản và quy định sử dụng

Bằng việc đọc, Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, cùng với bất kỳ điều khoản hoặc quy định pháp luật khác đăng tải trên hci- as.hrnavi.com (sau đây gọi tắt là Website), quy định về quan hệ giữa người sử dụng là quý khách với Công ty nhân sự chuyên nghiệp HRnavi trong các vấn đề liên quan tới Website.

Bản quyền, nhãn hiệu
và quyền sở hữu trí tuệ

Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về HRnavi, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành ngay cả khi chúng tôi đã đăng ký hay chưa. Tất cả các nội dung và thiết kế, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, âm thanh, phần mềm lập trình, mã nguồn và các phần mềm cơ bản là tài sản riêng của chúng tôi. Chúng được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và công ước quốc tế khác. Tất cả bản quyền đều được bảo vệ.

Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệu và Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệu và Nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự. Tất cả các quyền của chúng tôi được bảo lưu.

Tài khoản - Thông tin bảo mật

1. Bảo mật và đảm bảo an ninh khi truy cập

 1. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi tài chính có thể để áp dụng những biện pháp bảo mật và đảm bảo an ninh nhằm bảo vệ thông tin các nhân của quý khách khỏi sự truy cập bất hợp pháp hoặc mất mát.
 2. Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin các nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của quý khách, trừ các trường hợp sau:
  • yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tòa án;
  • yêu cầu của chính phủ, lãnh đạo nhà nước hoặc cơ quan hành pháp;
  • phục vụ việc điều tra và giúp ngăn ngừa nguy cơ an ninh, lừa đảo hoặc các hoạt động gây nguy hại khác;
  • nhằm thực thi/bảo vệ quyền và tài sản của HRnavi hoặc các chi nhánh; hoặc
  • bảo vệ quyền hoặc an toàn cá nhân của nhân viên HRnavi và bên thứ ba.
 3. Nhân viên của chúng tôi có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đảm bảo bảo mật thông tin của quý khách.
 4. Chúng tôi khuyến cáo quý khách có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng internet. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin các nhân của quý khách, chúng tôi không thể hoàn toàn bảo đảm bảo mật thông tin quý khách gửi qua internet.
 5. Trong trường hợp chúng tôi cung cấp (hoặc quý khách lựa chọn) mật khẩu cho phép quý khách truy cập một phần nhất định của Website, quý khách có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu. Chúng tôi khuyến cáo quý khách không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai.
 6. Quý khách cần lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập và sử dụng tài khoản trái phép, hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác
 7. Quý khách không nên sử dụng bất kỳ thiết bị hay công cụ nào nhằm cố gắng can thiệp để thay đổi cấu trúc dữ liệu. Tất cả các hoạt động phát tán hay khuyến khích truy cập trái phép hoặc phá hủy dữ liệu của chúng tôi sẽ bị nghiêm cấm.
 8. Xin vui lòng không sử dụng Website của chúng tôi sai mục đích. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị tước bỏ tất cả các quyền hoặc có thể bị xử lí theo pháp luật nếu cần thiết.

2. Quyền thu thập thông tin

 1. Trừ trường hợp theo quy định hiện hành của pháp luật, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà quý khách gửi đến chúng tôi bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các dữ liệu, câu hỏi, ý kiến​​, đề nghị hay tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng các thông tin cung cấp bởi quý khách cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sao chép, tiết lộ, truyền dẫn, xuất bản, phát sóng, và gửi thư, mà không có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ can thiệp trái phép hoặc trái pháp luật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc giữa quý khách và chúng tôi (dù bằng thư điện tử hay phương thức khác), hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian lận thông tin có trong hoặc truy cập thông qua liên lạc).
 2. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau khi Quý khách truy cập Website:
  • Các số liệu thống kê web ẩn danh thu thập được khi Quý khách truy cập trang web.
  • Các thông tin Quý khách cung cấp có chủ ý cho chúng tôi khi (i) đăng ký sản phẩm (ii) Đăng ký để nhận thông tin sản phẩm, (iii) tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp như khuyến mại trực tuyến, khảo sát (nếu có) và/hoặc (iv) gửi câu hỏi, cung cấp phản hồi, liên hệ hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, (v) thực hiện giao dịch trên website
 3. Quý khách chấp thuận cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách để
  • giám sát, điều chỉnh, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
  • cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của Quý khách;
  • mời Quý khách tham dự các cuộc thi và thực hiện các khảo sát;
  • gửi các thông tin tiếp thị, nâng cấp dịch vụ và khuyến mại đặc biệt theo yêu cầu; và
  • ngăn chặn những hoạt động bị cấm hoặc phạm pháp và/hoặc tuân thủ các Điều khoản sử dụng.
 4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi nhập dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân.

3. Chuyển giao thông tin

Thông tin cá nhân của quý khách có thể được truyền dẫn đến, và lưu trữ tại một địa điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam để tiến hành xử lý theo quy trình của chúng tôi. Khi cung cấp thông tin cá nhân, quý khách đã đồng ý với việc truyền dẫn, lưu trữ hoặc xử lý thông tin này.

Điều khoản chung

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.

Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.